D
DŁUŻNIK
Dłużnik jest to osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz drugiej osoby fizycznej lub prawnej zwanej wierzycielem na podstawie łączącego je stosunku prawnego (zobowiązaniowego). Wobec dłużnika prowadzone są określone działania windykacyjne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
D
DŁUG
Dług jest antonimem wierzytelności, czyli świadczeniem, jakie wynika ze stosunku prawnego (zobowiązaniowego), które dłużnik jest zobligowany do spełnienia na rzecz wierzyciela. W języku prawniczym dług jest pojęciem określającym kondycję dłużnika, którego powinnością jest uskutecznienie zobowiązania.
M
MONITORING NALEŻNOŚCI
Monitoring należności jest jednym z narzędzi windykacyjnych stosowanych przez firmy o zróżnicowanym profilu działalności, które mają trudności z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów. Płynność finansowa (cash flow) w firmie jest nieodzownym czynnikiem mającym wpływ na egzystencję firmy. W związku z tym, nawet niewielkie opóźnienia w płatnościach mogą skutkować na powstawaniu poważnych kongestii w rentowności przedsięwzięcia. Prowadzenie monitoringu należności w firmie przejawia się także w dyscyplinowaniu płatników.
K
KOMORNIK
Komornik jest to osoba działająca przy sądzie rejonowym nie będąca urzędnikiem państwowym. Funkcją komornika jest wykonywanie na drodze egzekucyjnej rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych. Działania komornicze określone są przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz ustawą o komornikach sądowych i egzekucji. Charakter ich pracy jest niezawisły oraz oparty na ustawach i orzeczeniach sądowych.
P
PIECZĘĆ PREWENCYJNA
Pieczęć prewencyjna jest to narzędzie windykacyjne, mające na celu doprowadzenie kontrahentów do zdyscyplinowania w kwestii terminowego regulowania zobowiązań. Pieczęć taką umieszcza się przede wszystkim na wystawianych fakturach oraz innych dokumentach o charakterze handlowo usługowym. Kolejnym potencjałem pieczęci prewencyjnej jest przestroga informująca o podejmowanych działaniach windykacyjnych w razie nieterminowego uregulowania należności określonej na dokumencie oznaczonym pieczęcią.
N
NALEŻNOŚĆ
Należność jest to rodzaj uprawnienia, jakie może być w posiadaniu osoby fizycznej lub prawnej. Uprawnienie to przejawia się w pozyskaniu w określonym terminie określonego świadczenia najczęściej pieniężnego od innej osoby fizycznej lub prawnej. W celu wyegzekwowania terminowych spłat od dłużników stosuje się monitoring należności (jedno z narzędzi windykacyjnych), którego główną przesłanką jest utrzymanie płynności finansowej w wielu przypadkach mającej kluczowe znaczenie dla firmy. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w określonym terminie, wtedy można zlecić ją firmie windykacyjnej w celu odzyskania wierzytelności.
P
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
Postępowanie egzekucyjne jest to zespół norm prawnych, które wchodzą w skład postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne ma charakter przymusowy i dotyczy wykonywania orzeczeń oraz innych aktów wydawanych przez sądy. Orzeczenia oraz akty muszą stanowić tytuł wykonawczy będący tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Do organów w postępowaniu egzekucyjnym należą: sąd, komornik oraz inne organy egzekucyjne (np. policja czy wojsko).
P
POSTĘPOWANIE POLUBOWNE
Postępowanie polubowne jest pierwszym etapem procesu windykacyjnego. Na tym etapie działań rozpoznawany jest dłużnik, jego mocne i słabe strony, oraz przyczyny powstania długu. Analizując problem oraz stosując techniki perswazji prowadzone są działania windykacyjne z zastosowaniem odpowiednich narzędzi windykacyjnych. Gromadzone są także pozostałe informacje mogące mieć znaczenie w dalszych etapach prowadzenia działań.
P
POSTĘPOWANIE SĄDOWE
Postępowanie sądowe jest kolejnym etapem działań windykacyjnych po postępowaniu polubownym. Na tym etapie odstępuje się od ogólnych, podstawowych zasad dążenia do spłaty zadłużenia prowadzonego w ramach postępowania cywilnego, a sprawę kieruje się do odpowiedniego sądu w celu uzyskania tytułu wykonawczego. Firma windykacyjna składa do sądu pozew wraz z określonymi dokumentami, na podstawie których sąd rozpoznaje sprawę. Sąd nie ma w takich sytuacjach obowiązku wzywania stron postępowania ani nawet powiadomienia pozwanego o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu.
P
WIERZYCIEL
Wierzyciel jest to osoba fizyczna lub prawna, która może żądać od innej osoby (także fizycznej lub prawnej) zwanej dłużnikiem spełnienia świadczenia, które wynika z określonych działań objętych stosunkiem prawnym zwanym w Kodeksie Cywilnym stosunkiem zobowiązaniowym. Świadczenie przez dłużnika powinno być spełnione. Zobowiązanie dłużnika określa się mianem długu, natomiast wierzyciela – wierzytelnością.
P
WIERZYTELNOŚĆ
Wierzytelność jest antonimem długu i określa uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku prawnego (zobowiązaniowego) przysługujące wierzycielowi w stosunku do dłużnika. Wierzytelność może się składać z kilku roszczeń. W języku prawniczym wierzytelność jest pojęciem określającym kondycję wierzyciela.
P
WINDYKACJA
Windykacja jest pojęciem implikującym w szczególności dochodzenie roszczeń i dąży do odzyskania rzeczy (w głównej mierze środków pieniężnych stanowiących płynność finansową) będących w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Obecnie proces windykacji jest bardzo złożony i stosuje się w nim szerokiego rodzaju narzędzia, które nie naruszają obowiązujących przepisów prawnych. Między innymi są to: wysyłanie stosownych pism do dłużników, wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS, prowadzenie rozmów telefonicznych, czy też wizyty osobiste. Wszystkie powyższe narzędzia są stosowane na różnych etapach windykacji, zarówno polubownej, jak i sądowej oraz egzekucji komorniczej. Oczywiście w zależności od specyfiki przedmiotu windykacji pewne narzędzia są standardowe i wystarczające, natomiast inne wykorzystywane są w ostateczności.